Truy cập nội dung luôn

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

16/06/2024 18:45    280

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Công văn số 3108/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và lập kế hoạch năm 2025.

Ảnh minh họa

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được UBND tỉnh giao, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024), như: tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nếu có) theo từng nguồn vốn của từng dự án; tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2024 theo từng nguồn vốn; giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển, tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024, tác động của kế hoạch đầu tư công đối với kết quả phát triển KTXH năm 2024; đánh giá tính khả thi và dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cả năm 2024.

Bên cạnh đó, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Ngoài ra, đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện năm 2024; làm rõ thuận lợi khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị (nếu có).

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân các cấp quyết nghị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Về nội dung lập kế hoạch, căn cứ mục tiêu, định hướng của từng ngành, địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2024, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, khả năng cân đối vốn trong kế hoạch năm 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo các nội dung sau: định hướng, mục tiêu của đầu tư công năm 2025; dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo từng nguồn vốn; dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công; các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2025.

Ngoài ra, yêu cầu nguyên tắc bố trí vốn; dự kiến danh mục nhiệm vụ, dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2025 cho từng nhiệm vụ, dự án; Lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tiến độ báo cáo HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại kỳ họp giữa năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

Riêng đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan chủ trì dự án, chủ trì tiểu dự án, chủ trì nội dung thành phần cấp tỉnh, các chủ đầu tư, đầu mối giao kế hoạch và UBND cấp huyện gửi cơ quan chủ trì quản lý từng chương trình trước ngày 18/6/2024.

Các cơ quan chủ trì quản lý từng chương trình tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng, ước thực hiện năm 2024 và xây dựng kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 của tỉnh, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

B.T

Xem nội dung chi tiết Công văn 3108/UBND-KTTH

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=157330

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này