Truy cập nội dung luôn

Triển khai Quyết định số 07 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

19/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1734/UBND-KTN chỉ đạo về về việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh trong Quý II/2022; tổng hợp, đề xuất kế hoạch vốn, phương án phân bổ vốn ngân sách để thực hiện Chương trình hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh quy định lồng ghép nguồn vốn đầu tư phát triển từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh trong Quý II/2022; tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo tỷ lệ quy định của Thủ tướng Chính phủ (tỷ lệ đối ứng tối thiểu 1:1,5).

Rà soát, tổng hợp nhu cầu, phân bổ vốn ngân sách đầu tư công thực hiện Chương trình, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện chương trình, đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định của Chương trình.

Sở Tài chính chủ trì tổng hợp phương án phân bổ, cân đối kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình; đề xuất xây dựng quy định về cơ chế, nội dung, định mức tài chính; hướng dẫn thủ tục về thanh, quyết toán các nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối vốn ngân sách địa phương để thực hiện, hỗ trợ cho các xã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp để phát huy và khai thác tối đa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, không làm phát sinh nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2022 - 2025, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thực hiện cơ chế hỗ trợ theo nguyên tắc: Ngân sách trung ương không hỗ trợ các tỉnh có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi), chỉ hỗ trợ các tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó ưu tiên hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, các tỉnh còn lại nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên.

Các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 60% và tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam: Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1,5).

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này