Truy cập nội dung luôn

UBND Thị trấn Châu Ổ

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Tin kinh tế

Title image

Những bông hoa đẹp dâng lên Người- Kỳ cuối: Học Bác về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Thấm nhuần tinh thần trọng dân, sát dân, phát huy dân chủ và hết sức chăm lo đời sống nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai học tập và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn những nội dung có tính đột phá, việc mới, việc khó, việc tồn tại, bức xúc... để giải quyết, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.


Ngày 10/5/2024 thị trấn Châu Ổ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND các cấp trước kỳ họp Thường lệ giữa năm 2024 tại thị trấn Châu Ổ 17/05/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN CHÂU Ổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /UBND

Châu Ổ, ngày       tháng      năm 2024

V/v công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

 

 

 

 

  Kính gửi:

                             - Các Tổ chức chính trị - xã hội thị trấn.

          - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị trấn.

          - Cán bộ, công chức thị trấn.

 

Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Thực hiện Công văn số 1340/UBND ngày 06/5/2024 về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024;

UBND thị trấn Châu Ổ yêu cầu các đơn vị trực thuộc thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn phối hợp công khai và thông tin rộng rãi về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương, đơn vị mình.

Giao công chức Văn hóa – Xã hội thị trấn đăng tải Cổng thông tin điện tử của thị trấn và các nền tảng ứng dụng mạng xã hội của thị trấn, đồng thời thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh thị trấn để nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng.

(Có văn bản của UBND tỉnh gửi kèm theo)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị trấn; các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, cán bộ công chức thị trấn triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Đảng uỷ thị trấn;

- CT, các PCT UBND thị trấn;

- Mặt trận, các tổ chức TC-XH thị trấn;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị trấn;

- Công chức VH-XH thị trấn;

- Lưu: VT.          

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Võ Thị Hiền

08/05/2024

Thị trấn Châu Ổ tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ Liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024" 24/04/2024

Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của tổ chức, công dân.

Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đến cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn.

Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai các nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền CCHC tại các Tổ dân phố. 16/04/2024

Phương châm:"Lãnh đạo UBND thị trấn Châu Ổ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cam kết" 26/02/2024

Lãnh đạo UBND thị trấn Châu Ổ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thị trấn cam kết 26/02/2024

THỊ TRẤN CHÂU Ổ TỔ CHỨC LỄ TIỄN THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2024 25/02/2024

Đẩy mạnh việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Lấy người dân, tổ chức doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính tại cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 14/01/2024

Năm 2023, UBND thị trấn Châu Ổ triển khai thực hiện Mô hình “Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân” trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện mô hình thì kết quả mang lại đạt rất cao như: nhân dân đồng tình ủng hộ, đến giao dịch hồ sơ vui vẻ vì được cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn; hồ sơ giải quyết trước hạn 100% cho công dân; số hoá hồ sơ đạt 100%; đánh giá mức độ hài lòng được công dân đến giao dịch đánh giá rất hài lòng. Đồng thời, thị trấn Châu Ổ tiếp tục thực hiện việc “Trả kết quả hồ sơ công dân tại nhà” về hồ sơ giấy khai sinh, thẻ BHYT cho công dân. Vì địa phương xác định việc này có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chào đón đối với các cháu bé của địa phương; đây cũng là việc thực hiện công tác cải cách hành chính, là sự thể hiện trách nhiệm của địa phương đối với công dân.

29/11/2023

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

 
 
 

          Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính... .

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (số fax: 0255 3822 217).

- Số điện thoại chuyên dùng: 0255 3718 200 (Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

- Địa chỉ thư điện tử: pakn@quangngai.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 
 
  24/11/2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1157

Tổng số lượt xem: 172773

Thị Trấn Châu Ổ | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng thị trấn Châu Ổ

Điện thoại: 0255..................

Địa chỉ:Đường Lê Ngung- TDP 5 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang