Truy cập nội dung luôn

Ban Tiếp công dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi và theo Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.