Truy cập nội dung luôn

Phòng Hành chính - Quản trị

a) Thực hiện chức năng tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh về công tác hành chính, quản trị nội bộ của Văn phòng; tham mưu trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản theo thẩm quyền thuộc nhiệm vụ tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh.

 

b) Tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền; thực hiện cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng; xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm; quản lý biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.

 

c) Tham mưu Chánh Văn phòng trong việc bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, công tác bảo vệ trụ sở cơ quan đảm bảo cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng; các chuyến công tác, làm việc, đón tiếp khách và các hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng.

 

d) Chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan đánh giá, xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ về thời gian thuộc trách nhiệm của Văn phòng; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Văn phòng liên quan, tham mưu Chánh Văn phòng xây dựng đề án thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc; Tổ giúp việc, Ban chỉ huy, Ban quản lý thuộc Văn phòng; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng trong Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

 

đ) Tiếp nhận văn bản (văn bản giấy và văn bản điện tử) do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng; phát hành văn bản hằng ngày kịp thời, đảm bảo yêu cầu về thời gian và quản lý văn bản; quản lý, sử dụng con dấu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và Văn phòng …; lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

 

e) Tổ chức, theo dõi, ghi biên bản và soạn thảo văn bản trình Chánh Văn phòng ban hành thông báo kết luận các cuộc họp giao ban của Văn phòng và các cuộc họp tập thể lãnh đạo Văn phòng về công tác tổ chức, cán bộ, công tác quản trị, tài vụ.

 

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch trung, dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng; tổ chức mua sắm, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

 

h) Lập và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Văn phòng và UBND tỉnh theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. Thực hiện chi trả chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.