Truy cập nội dung luôn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

a) Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền về lĩnh vực: Văn hóa - xã hội, thể thao - du lịch, khoa học công nghệ, truyền thông, chính sách dân tộc - miền núi.

 

b) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Phát thanh và Truyền hình, chính sách dân tộc – miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo những vấn đề nổi cộm, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp về những vấn đề báo chí nêu chuyển đến UBND tỉnh.

 

c) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động đối với các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; trường Đại học, Cao đẳng do tỉnh quản lý; UBND huyện, thị xã, thành phố và Doanh nghiệp có nội dung liên quan thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn xã.

 

d) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực theo dõi.