Truy cập nội dung luôn

Phòng Kinh tế Ngành

 

a) Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền về lĩnh vực: Giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường.

 

b) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực gồm: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ, hoạt động trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; giao thông vận tải và an toàn giao thông; xây dựng, kiến trúc đô thị và thực hiện chính sách nhà ở; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

 

c) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi Cục Quản lý thị trường; chỉ đạo hoạt động đối với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và thường trực Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống thiên tai tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), Quỹ hỗ trợ ngư dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Doanh nghiệp có nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.