Truy cập nội dung luôn

­­­­­Phòng Kinh tế - Tổng hợp

a) Thực hiện chức năng tham mưu về Chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh, giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền về lĩnh vực kinh tế, tổng hợp.

 

b) Tham mưu Chánh Văn phòng xây dựng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

c) Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổng hợp các Báo cáo tuần, tháng, quý, năm định kỳ và đột xuất về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kế hoạch vốn nhà nước và vốn từ ngân sách bổ sung cho đầu tư phát triển; các nguồn vốn vay, tài trợ của nước ngoài cho đầu tư phát triển; tài chính - ngân sách (kể cả việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất); tài sản công; xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp; cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

 

d) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi các cơ quan Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng, chỉ đạo hoạt động các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp có nội dung liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp.

 

đ) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực theo dõi; sự phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

 

e) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành và địa phương

 

g) Tham mưu, phát hành giấy mời, theo dõi ghi biên bản và xây dựng thông báo kết luận các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ; phiên họp của UBND tỉnh phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh; giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp. (Từng phòng chịu trách nhiệm về nội dung và tài liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; chuẩn bị nội dung, tham dự họp, dự thảo Kết luận và chịu trách nhiệm đối với nội dung dự thảo; tham gia góp ý, gửi tài liệu liên quan,… để Phòng Kinh tế - Tổng hợp thực hiện tổng hợp chung).