Truy cập nội dung luôn

Phòng Nội chính

a) Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền về lĩnh vực: Nội chính, Nội vụ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

 

b) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nhiệm vụ, quyền hạn trên những lĩnh vực: Nội chính, an ninh, quốc phòng, thanh tra kinh tế - xã hội, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tư pháp và pháp chế, Thi hành án dân sự, phòng cháy, chữa cháy (trừ phòng cháy và chữa cháy rừng), đối ngoại, thi đua khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; công tác tổ chức và cán bộ, Chương trình Biển Đông – Hải đảo.

 

c) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; chỉ đạo hoạt động đối với các sở ngành: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ngoại vụ, UBND huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp có nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

 

d) Theo dõi, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp hoặc phối hợp công tác với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan thuộc lĩnh vực theo dõi của phòng.