Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Công báo và Tin học

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 22/QĐ-VP ngày 01/7/2010 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo và Tin học Quảng Ngãi.