Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi do UBND tỉnh ban hành.