Truy cập nội dung luôn

Cổng thông tin điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐIỀN


Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

https://snv.quangngai.gov.vn/web/so-noi-vu/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-hanh-hinh-tinh-quang-ngai-nam-2022?14028010

22/06/2022

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo thi tuyển công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

https://www.quangngai.dcs.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/9F2li5r5FPQI/content/thong-bao-thi-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-nam-2022

20/06/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1756

Tổng số lượt xem: 10307