Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Ba Thành

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của BTV Tỉnh ủy

24/04/2024 15:08    151

Đồng Chí Trương Công Điệp - Bí thư Đảng ủy xã

Sáng 19 tháng 4 năm 2024, Đảng ủy xã Ba Thành đã tổ chức Hội nghị mở rộng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của BTV Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí UVBTV, BCH Đảng ủy khóa XIX; trưởng, phó Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã; trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo xã triển khai, quán triệt các nội dung:

- Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/3/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

- Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông;

- Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong điều kiện mới;

- Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng;

- Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phạm Văn Sâm - Phó Bí Thư Thường Trực Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

Đồng chí Phạm Văn Thước - ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy sát thực tế và triển khai sâu rộng đến cơ sở, cán bộ đảng viên, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị những năm tiếp theo, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thanh Nhã

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Ba Thành | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Ba Thành

Điện thoại: 0255-3863406