Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Đảng ủy xã Ba Vì tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng

03/05/2024 10:39    65

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 24/4/2024, tại Hội trường xã, Đảng ủy xã Ba Vì tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX, các đồng chí Trưởng, Phó Mặt trận các hội đoàn thể xã, toàn thể cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã triển khai quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung lắng nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai: (1) Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; (2) Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; (3) Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong điều kiện mới; (4) Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; (5)Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; (6) Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; (7) Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; (8) Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (9) Giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/2024 với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng”.

Đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã triển khai quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương tại hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy xã triển khai, quán triệt 01 nghị quyết, 03 chỉ thị, 04 kết luận và Bài viết của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/2024 với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng”.

Đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã triển khai Bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh những nội dung cần quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức và đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác, gương mẫu trong thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh đã được quán triệt tại Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng giao nhiệm vụ cho UBND xã, Kiểm tra Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai đến các Chi bộ và Nhân dân thực hiện hiệu quả đưa Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng vào cuộc sống.

Văn Tâm