Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 18/KH-UBND Tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 11-03-2024
2 19/KH-UBND Tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 11-03-2024
3 17/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của UBND xã Hương Trà 11-03-2024
4 29/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức công khai thông tin của Uỷ ban nhân dân xã Hương Trà 08-03-2024
5 27/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hương Trà 06-03-2024
6 249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-02-2024
7 09/KH-UBND KH - Về việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các thôn năm 2024 23-02-2024
8 22/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã hết hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa và còn hiệu lực năm 2023 15-02-2024
9 05/KH-UBND Chuyển đổi số năm 2024 xã Hương Trà 29-01-2024
10 01/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Hương Trà 17-01-2024
11 24/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-01-2024
12 02/QĐ-UBND QĐ - Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội năm 2024 05-01-2024
13 03/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND xã Hương Trà 05-01-2024
14 01/QĐ-UBND QĐ - Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 04-01-2024
15 334/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính xã Hương Trà năm 2024 30-12-2023
16 65/TB-UBND TB - Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Trà 26-12-2023
17 386/BC-UBND Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 07-11-2023
18 175/BC-UBND Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính năm2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 02-11-2023
19 1617/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-10-2023
20 1109/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-07-2023
21 1086/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-07-2023
22 28/TB-UBND Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hương Trà 10-07-2023
23 1018/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-07-2023
24 993/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30-06-2023
25 972/QĐ-UBND Ban hành Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-06-2023
26 41/KH-UBND Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hương Trà năm 2023 28-06-2023
27 906/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2023
28 789/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2023
29 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2023
30 604/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-04-2023
album 9
  • album 9
  • album 8
  • album 7
  • album 6
  • album 5
  • album 4
  • album 3
  • album 2
  • album 1
Chung nhan Tin Nhiem Mang