Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Ba

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi


UBND xã Sơn Ba triển khai, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử Phiên bản 2.0 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 27/11/2023

Theo đánh giá tại phiên họp, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần, chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp ngày một được cải thiện.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định; nhiều dịch vụ công trực tuyến thực hiện phức tạp, không đơn giản, thuận lợi hơn so với thực hiện trực tiếp hoặc qua bưu chính; kết quả số hóa hồ sơ, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử còn hạn chế, việc tái sử dụng kết quả đã được số hóa còn rất thấp; việc phối hợp trong xử lý hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông còn chưa hiệu quả; chưa kịp thời tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp,…

Nguyên nhân chính của tồn tại, hạn chế trên là do quy định thủ tục hành chính trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công còn yếu; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, chưa thực sự gắn việc đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức định kỳ, hàng năm; chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa lấy người dùng làm trung tâm; hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, thiếu đồng bộ,…