Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Mùa

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị triển khai

18/05/2023 10:30    54

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 của tỉnh và quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả trong công chức, viên chức và người lao động

Sáng ngày 18/5/2023 Đảng ủy xã Sơn Mùa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 của tỉnh và quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú  nhằm  nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả trong công chức, viên chức và người lao động .

Đinh Văn Quỳnh