Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Nham

Huyện Sơn Hà

Tỉnh Quảng Ngãi


 

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện hơn 3.000 nhiệm vụ được giao liên quan đến cải cách hành chính (CCHC).

Về cải cách thể chế, Chính phủ đã ban hành 83 Nghị định; các bộ, ngành ban hành hơn 150 Thông tư; HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành hơn 1.500 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến CCHC.

Về Cải cách thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh tại 16 văn bản quy phạm pháp luật, nâng tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay là 2.943 quy định kinh doanh tại 250 văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng số TTHC được phân cấp là 108 TTHC tại 08 nghị định và 13 thông tư, nâng tổng số TTHC được phân cấp từ năm 2022 đến nay là 261/699 TTHC tại 53 văn bản quy phạm pháp luật.

Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 40 TTHC nội bộ và phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa 151 TTHC nội bộ; các địa phương đã phê duyệt phương án đơn giản hóa hơn 860 TTHC.

 

Tính đến nay, các bộ, ngành cũng đã đơn giản hóa 828 TTHC được giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hiện 53 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thiện Phương án tổng thể, trong đó cấp huyện thực hiện sắp xếp là 49 đơn vị. Tính đến ngày 30/6/2024, Bộ Nội vụ đã nhận được 28/53 hồ sơ đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cũng được các bộ, ngành, địa phương tâp trung thực hiện và tạo những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 30/6/2024, tỷ lệ TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến đạt 81%; tỷ lệ TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 48%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đối với các DVCTT toàn trình của các bộ, ngành đạt 61%; cấp tỉnh, thành phố đạt 17%. Trung bình toàn quốc đạt 42%.

 

Tại Quảng Ngãi, công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, TTHC thường xuyên được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC; tỷ lệ hồ sơ được số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của sở, ban ngành đến thời điểm trong 06 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ bình quân khoảng 99,20%; cấp huyện đạt tỷ lệ bình quân khoảng 80,20%; cấp xã đạt tỷ lệ bình quân khoảng 96,90%; số lượng và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến các cấp năm sau tăng cao hơn so với năm trước, trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp tỉnh đạt khoảng 81,6%, cấp huyện đạt khoảng 54,7%; đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại cấp xã tăng cao, đạt khoảng 94%. Thanh toán trực tuyến toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 40 tỷ đồng, với khoảng 112.000 giao dịch, qua đó giúp tỉnh Quảng Ngãi nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về thanh toán trực tuyến.

 

 

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương, bảo đảm đúng tiến độ.

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh cải cách thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh. Gắn kết chặt chẽ giữa cải cách, đơn giản hóa TTHC với chuyển đổi số; tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt.

 

17/07/2024

Tại Hội nghị với sự tham gia của hơn 100 người, có 18 ý kiến tham gia của các hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, các ý kiến xoay quanh các nội dung như hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng...

Đồng chí Lê Công Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Công Nhân - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã cơ bản trả lời và được nhân dân đồng tình về trả lời. Sau hội nghị, công chức Văn phòng – Thống kê phối hợp với Văn hoá – Xã hội tham mưu Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 15/5/2024 về việc tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân; Thông báo số 39/TB-UBND ngày 15/5/2024, thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân; Công văn số 69/UBND ngày 21/5/2024 về việc trả lời ý kiến của nhân dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân.

Một số người dân tham gia ý kiến tạo Hội nghị đối thoại

Một số người dân tham gia ý kiến tạo Hội nghị đối thoại

 

 

 

10/07/2024

 

 

 

Để các thông tin về cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, viên chức, người lao động; các nội dung đã được trả lời về cơ chế chính sách tại Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://phananh.moha.gov.vn, cũng như sự phản hồi thông tin, đóng góp ý kiến chuyên môn và thực tế thực hiện cơ chế chính sách giúp Bộ Nội vụ xem xét, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tốt hơn.
1. Phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; phối hợp quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi hoặc quan tâm (Đính kèm phụ lục).
2. Triển khai cho viên chức và người lao động được biết mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ được đăng lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để viên chức, người lao động dễ tiếp cận và quan tâm

01/07/2024

Ngày 11/01/2024, Hội LHPN phối hợp với UBND xã Sơn Nham tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tại thôn Xà Nay, xã Sơn Nham. Đây là địa chỉ đầu tiên được Hội LHPN thành lập trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhận nhiệm vụ

 

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” là một mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; với mục đích tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự.

Tại buổi ra mắt, Hội LHPN xã đã hỗ trợ trang thiêt bị, vật phẩm thiết yếu vận hành mô hình để hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình; giao nhiệm vụ và hướng dẫn hoạt động cho các thành viên.

Đồng thời, đặt nhà tạm lánh để hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xà Nay.

 

Sau Lễ ra mắt, Hội đã hươngtổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ và người dân tại thôn;

Đây là việc làm hết sức cần thiết để thực hiện tư vấn, giúp nạn nhân của bạo lực gia đình mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ của "Địa chỉ tin cậy", đồng thời thông qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình./.

 

25/06/2024

 

Sân khấu hoá là hình thức truyền thông mang lại nhiều thông điệp, dễ tiếp cận tới đối tượng truyền thông, được Hội LHPN xã cụ thể thực hiện tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hoá có hại, giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Thực hiên Kế hoạch số 56/KH-BTV, ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơn Nham; Vào ngày 07 tháng 03 năm 2024, Hội đã tổ chức Đêm văn nghệ “Truyền thông xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hoá có hại, giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà trưng, bằng hình thức sân khấu hoá.

Chương trình văn nghệ truyền thông quy tụ những tiểu phẩm đa dạng về chủ đề, sâu sắc về thông điệp qua sự thể hiện của 50 diễn viên không chuyên đến từ 03 tổ truyền thông ở thôn Chàm Rao, thôn Xà Riêng, thôn Bầu Sơn, 01 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi của Trường TH&THCS Sơn Nham và mô hình “địa chỉ tin cậy cộng đồng” thôn Xà Nay; lồng ghép các tiết mục văn nghệ đã thu hút hơn 500 lượt người dân đón xem.

Tại chương trình, rất nhiều những thông điệp, kiến thức, kỹ năng… đã được truyền tải sinh động, thu hút người xem cùng những suy ngẫm, những tiếng cười, những tràng pháo tay khi tác phẩm truyền tải được nội dung hay như:  Tiểu phẩm “lời hối hận muộn màng” cung cấp những vấn đề liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, trong đó có câu chuyện một số thanh niên kết hôn trước 18 tuổi đối với nữ và trước 20 tuổi đối với nam và hệ luỵ khi kết hôn ở tuổi vị thành niên; tiểu phẩm “xin cho anh một đứa con trai” cho ta thông điệp hãy xoá bỏ tủ tục trọng nam, khinh nữ trong mỗi gia đình, cộng đồng; Tiểu phẩm “chuyện  nhà ông Ôn” với thông điệp hãy xoá bỏ định kiến giới trong mỗi gia đình; tiểu phẩm “nói không với bạo lực gia đình” lan tỏa thông điệp văn hóa ứng xử trong gia đình thời hiện nay, mỗi một “tế bào xã hội” hạnh phúc góp phần chính xây dựng xã hội hạnh phúc;  tiểu phẩm “học nhiều để làm gì” chia sẻ về quyền được đến trường, được đi học ở nam và nữ đều bình đẳng như nhau.

 

 

Tiểu phầm: Câu chuyện nhà ông Ôn của Tổ truyền thông Chàm Rao

Tiểu phẩm:“lời hối hận muộn màng” của Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bầu Sơn

Tiểu phẩm:“lời hối hận muộn màng” của Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bầu Sơn

Tiểu phẩm: Học nhiều để làm gì của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Tiểu phẩm: Học nhiều để làm gì của CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Một số hình ảnh các tiết mục văn nghệ lồng ghép

Một số hình ảnh các tiết mục văn nghệ lồng ghép

 

 

 

 

 

Đây là một trong những hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, nhằm truyền thônng và tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn xã.

25/06/2024
Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 250

Tổng số lượt xem: 10750

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Sơn Nham | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Công Nhân - Chủ tịch UBND xã Sơn Nham

Điện thoại: 0255 3864269 - Fax: 0255 3864385 - Email: vtsonnham-sonha@quangngai.gov.vn