Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Tịnh Ấn Tây

Thành Phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/3/2022 thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, giai đoạn 2022-2025.

29/04/2022

Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong mối quan hệ, giải quyết công việc với nhân dân trên địa bàn xã. UBND xã triển khai các nhiệm vụ dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu địa phương trong thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình môi gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung trong 4 (khóa XII).

2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giảm sát, dân thụ hưởng" gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

3. UBND xã tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phát huy hơn nữa vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở để tập trung giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng công tác dân vận chính quyền trong quy hoạch, chủ trương thu hồi đất,  phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động Nhân dân đóng góp, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp  với Nhân dân. Hình thức công khai phải phong phú, đa dạng và địa điểm công khai phải thuận tiện cho người dân theo dõi.

4. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước với Nhân dân. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý những vụ việc đông người, phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư, theo đó tất cả các tổ chức, đơn vị là chủ đầu dự án, công trình trên địa bàn xã phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin cho người dân biết nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các Chỉ số cải cách hành chính theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh khóa XIII; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 10892/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố ban hoạch cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính thành phố Quảng Ngãi 2021-2025.

6. Tiếp tục thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Chỉ thị 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định 1012-QĐ/TU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Quảng Ngãi.

7. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ theo phương châm "Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiện quả" gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

8. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phân biện xã hội (theo Quyết định số 217-QĐ/TW); Quy định góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (theo Quyết định số 218-QDTW) và tiếp thu góp ý theo Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là giám sát, phản biện xã hội đối với các dự án quan trọng, có khả năng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân.

Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT DĐ

1

Phan Khánh Lâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0972 204 434

2

Nguyễn Tấn Điền

PBT Đảng ủy - CT UBMTTQVN xã

0363158955

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PBT Đảng ủy - CT HĐND xã

0905 313 582

4

Cao Văn Hà

PCT HĐND

0914 014 904

5

Lê Thị Xuân Nghiệp

PCT UBND xã

0976 594 530

6

Nguyễn Tấn Tiền

PCT UBND xã

0905 341 568

7

Phạm Văn Thành

Chủ tịch Hội CCB xã

0917 964 134

8

Tôn Thanh Trọng

Bí thư đoàn xã

0982 644 202

9

Bùi Thị Lệ Thủy

Chủ tịch Hội LHPN xã

0935 616 577

10

Hồ Thị Phượng Liên

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986 221 215

11

Vũ Anh Dũng

Trưởng công an xã

0363 051 077

12

Nguyễn Tấn Thành

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

0949 613 690

13

Trần Thị Thanh Xuyến

Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

0397 187 367

14

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0366 440 233

15

Bùi Thị Hoa

Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã

0823 989 207

16

Lâm Phương Bình

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0973 227 878

17

Nguyễn Văn Khoa

Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã

0987 734 079

 18

Đỗ Thị Biên Thùy

Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã

0385 101 467

 19

Dương Thị Thu Dung

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0988 102 155

 20

Mai Văn Mỹ

Công chức Tài chính – Kế toán UBND xã

0989 639 808

11/03/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 867

Tổng số lượt xem: 6857

Xã Tịnh Ấn Tây | Cổng thông tin điện tử xã Tịnh Ấn Tây

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng UBND xã Tịnh Ấn Tây

Điện thoại: 0255 3842229 – Fax: 0

Địa chỉ: 882 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi