Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ HUỲNH THANH TUẤN

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

- Ngày sinh: 30/11/1977;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 26/08/2004           Ngày chính thức: 26/08/2005

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ B

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Thời gian

 

Công việc, chức vụ, chức danh, nơi công tác     

 

Từ tháng 02/2002 đến tháng 04/2005

 

Kế toán HTX NN xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 05/2005 đến tháng 2/2009

 

Văn phòng Đảng ủy xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2016

 

Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2019

 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2020

 

Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa - Xã hội tại UBND xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 8/2020 đến nay

 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu