Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ ĐỖ THANH ĐÌNH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

 

 

- Ngày sinh: 09/10/1972;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 05/12/2002           Ngày chính thức: 05/12/2003

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý Nhà nước

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ B

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác     

 

Từ tháng 8/2004 đến tháng 9/2006

 

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2007

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Từ tháng 4/2007 đến tháng 7/2015

 

Chủ tịch Hội nông dân xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2019

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 7/2019 đến nay

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Châu