Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN THỌ

 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

 

 

 

- Ngày sinh: 07/11/1985;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 02/9/2003;         Ngày chính thức: 02/3/2004

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát Nhân dân (Cử nhân Luật)

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ B

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Thời gian

 

Công việc, chức vụ, chức danh, nơi công tác     

 

Từ tháng 9/2007 đến tháng 5/2014

 

Cán bộ Đội CSĐT Công an huyện Sơn Tây

 

Từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2015

 

Cán bộ Đội XDPT Công an thành phố Quảng Ngãi

 

Từ tháng 7/2015 đến tháng 02/2019

 

Cán bộ Công an phường Trương Quang Trọng

 

Từ tháng 02/2019 đến nay

 

Trưởng Công an xã Tịnh Châu