Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ TRẦN NGỌC LÂM

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

- Ngày sinh: 20/9/1968;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 22/12/1999           Ngày chính thức: 22/12/2000

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kỹ sư nông học

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Thời gian

 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác     

 

Từ tháng 12/1997 đến tháng 12/2002

 

Kỹ thuật điện của BQL điện HTX NN Tịnh Châu

 

Từ tháng 01/2000 đến tháng 5/2004

 

Phó Chủ tịch HĐND xã Tịnh Châu (khóa IX)

 

Từ tháng 6/2004 đến tháng 8/2008

 

Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 9/2008 đến tháng 4/2015

 

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2015

 

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi (khóa XI)

 

Từ tháng 7/2015 đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi