Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ VÕ ĐÌNH CHUNG

 

CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

 

 

 

 

- Ngày sinh: 13/7/1979;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 02/9/2003         Ngày chính thức: 02/3/2004

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý Nhà nước

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ A

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Thời gian

 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác     

 

Từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2012

 

Phụ trách công tác Đài truyền thanh xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 11/2006 đến tháng 5/2011

 

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2015

 

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 7/2015 đến nay

 

  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tịnh Châu