Truy cập nội dung luôn
TÓM TẮT TIỂU SỬ

 

ĐỒNG CHÍ VÕ QUANG LUẬN

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

(Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội)

 

 

 

 

- Ngày sinh: 25/5/1984;        Giới tính: Nam;           Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không

 

- Quê quán: Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

- Ngày vào Đảng: 23/12/2005;         Ngày chính thức: 23/12/2006

 

- Trình độ:

 

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý Nhà nước

 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

 

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh, trình độ B

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

Thời gian

 

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác     

 

Từ tháng 06/2004 đến tháng 05/2010

 

Phụ trách công tác văn thư – thủ quỹ tại UBND xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2015

 

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh Châu

 

Từ tháng 8/2015 đến nay

 

Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh Châu