Truy cập nội dung luôn

Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân

25/11/2023 10:23    41

Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân

Thông báo xin lỗi công khai giải quyết hồ sơ trễ hẹn của công dân

Tin và ảnh: Quốc Tường

Tài liệu đính kèm: TB Xin lỗi trễ hẹn 05 cái TP.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang