Truy cập nội dung luôn
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 số59/TB-UBND Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024 13-06-2024 Hồ Văn Long
2 Số:60/TB-UBND báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 13-06-2024 Hồ Văn Long
3 Số;23/TB-UBND Thông báo giao ban tuần 24 11-06-2024 Hồ Văn Long
4 74/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2024 06-06-2024 Hồ Thị Hồng Nga
5 Số:02/TB-UBNDngày02tháng01năm2024 thông báo tiếp công dân năm 2024 02-01-2024 Hồ Văn Long
6 38/TB-UBND Thông báo xin lỗi và hẹn trả kết quả 02-08-2023 Hồ Văn Long
7 Số31/TB-UBND Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Trà Tây 28-06-2023 Hồ Văn Long
8 Số21/KH-UBND Kế hoạch truyền thhong chuyển đổi số năm 2023 28-06-2023 Hồ Văn Long
9 Số38/BC-UBND Báo cáo sơ kết thưcj hiện chính quyền kiến tạo của dân, do dân và vì dân 16-06-2023 Hồ Văn Long
10 Số39/BC-UBND Báo cáo sơ kết 3 năm dân vận khéo trong cơ quan hành chính Nhà nước 14-06-2023 Hồ Văn Long
Chung nhan Tin Nhiem Mang