Truy cập nội dung luôn

Thực hiện 6 Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

27/10/2022 08:48    17

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4345/UBND-KTN chỉ đạo về việc triển khai thực hiện 6 Chương trình chuyên đề và quy định về đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu điều phối, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 5 Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức Đoàn thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực hiện để đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu điều phối, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo các Quyết định của Thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương đối với từng Chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chủ trương, định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phối hợp với cơ quan chủ trì, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 06 Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, thành tựu trong xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình chuyên đề định kỳ theo quy định.

P.V

Theo:https://quangngai.gov.vn/

Xã Trà Thủy | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung:Văn phòng UBND xã Trà Thủy

Điện thoại: 0982.865797

Địa chỉ: Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang