Truy cập nội dung luôn

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

29/02/2024 14:08    408

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Bao gồm, tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố, giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đăng Công báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Danh mục văn bản quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình UBND tỉnh hoặc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định pháp luật.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=154676

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này