Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023

30/08/2023 19:45    794

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025

Mục đích

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại cấp huyện và cấp xã về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực hiện đúng quy trình và tiến độ theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện.

Việc kiểm tra, giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo thực hiện từ xã, phường, thị trấn và trực tiếp đối với hộ gia đình, đảm bảo công khai, minh bạch; phỏng vấn trực tiếp hộ gia đình thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ phát sinh mới, thu thập thông tin hộ gia đình về tài sản sinh hoạt.

 Nội dung kiểm tra

Kiểm tra về tình hình và kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025 và các văn bản hướng dẫn.  

 Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện; Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn. Quyết định thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát; phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã, phường, thị trấn; tổ chức lực lượng rà soát, công tác tuyên truyền,…Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện, cấp xã. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo.

Đồng thời, kiểm tra Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương trong công tác rà soát, giám sát

 Hình thức, thời gian kiểm tra

 Kiểm tra thực tế từ  2 - 3 xã, phường, thị trấn  (phỏng vấn, thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo) tối thiểu 10 hộ gia đình/cấp xã đã được rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo (Đoàn kiểm tra chọn hộ ngẫu nhiên) và kiểm tra UBND cấp xã về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 (

Thời gian thực hiện trong tháng 11/2023. Hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 15/11/2023.

Tổ chức thực hiện

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững chịu trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra.

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh đúng qui định; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra.

Các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 đảm bảo đạt hiệu quả; cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác kiểm tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 tại địa phương đúng thời gian qui định tại Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng báo cáo và chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này