Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030

03/01/2024 16:31    3291

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trạng đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có tổng diện tích đất thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý 106.425,01 ha, phân bố trên địa bàn 5 huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng, trong đó đất nông nghiệp là 106.423,71 ha và đất phi nông nghiệp là 1,3 ha.

Hiện trạng tài nguyên rừng có tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 106.422,64 ha, trong đó diện tích có rừng 90.528,87 ha và diện tích chưa có rừng 15.893,77 ha

Mục tiêu  

 Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo hướng ổn định và bền vững; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng; phát huy tối đa chức năng phòng hộ và các chức năng khác của rừng; ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh gắn với cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương; đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần quản lý.

Về môi trường, Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý đối với 106.422,64 ha đất quy hoạch lâm nghiệp; trong đó, tăng cường quản lý, bảo vệ 79.372,46 ha rừng hiện có. Phấn đấu độ che phủ của rừng trên diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý đến năm 2030 đạt khoảng 88,64%. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng tự nhiên chứa đựng các giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao chất lượng rừng, để duy trì và tăng cường được chức năng phòng hộ đầu nguồn các con sông, suối, hồ, đập trong khu vực, hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ cacbon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

 Về xã hội, hàng năm, thông qua hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh và các hoạt động lâm sinh tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho trên 5.000 hộ dân tại các huyện có đất rừng phòng hộ, giảm thiểu các tác động tiêu cực của người dân vào rừng và giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 Về kinh tế, sử dụng hợp lý, có hiệu quả 106.422,64 ha rừng và đất rừng, đảm bảo liên tục - ổn định - lâu dài. Tổ chức quản lý bảo vệ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân sử dụng và phát triển bền vững các loại lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, nâng thu nhập bình quân của hơn 5.000 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng.

Nội dung kế hoạch cần thực hiện

 Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại chỗ, thực hiện với 02 hình thức là khoán ổn định và Khoán công việc, dịch vụ.

Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; đào tạo, tập huấn; hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; hoạt động dịch vụ cho cộng đồng; hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và điều tra, kiểm kê rừng.

Các giải pháp thực hiện phương án

Gồm giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực; giải pháp về phối hợp với các bên liên quan; giải pháp về khoa học, công nghệ; giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư

 Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, trạm, cá nhân để thực hiện đầy đủ các nội dung của Phương án, đảm bảo đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ rừng tự giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của phương án được phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện, tiến trình đầu tư các hoạt động theo quy định.

 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đo đạc, xác định ranh giới cụ thể, chi tiết toàn bộ diện tích được quy hoạch cho rừng phòng hộ; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp toàn tỉnh sang mục đích khác đến năm 2030 làm cơ sở lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích này, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định.

 Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định khác có liên quan để người dân hiểu và chấp hành; đồng thời, huy động lực lượng, chỉ đạo các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị có liên quan (công an, quân đội, kiểm lâm...) trên địa bàn để phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, các Trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc Ban Quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học,… theo phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này