Truy cập nội dung luôn

Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

29/08/2023 16:23    2043

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật của các nhà trường góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; Cung cấp kiến thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của các thành viên trong nhà trường; Phối hợp với các ngành có liên quan cùng tham gia trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường.

Mục tiêu cụ thể

 100% nhà trường kiện toàn, thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm”; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật gắn với nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của nhà trường trong từng năm học; thiết lập các kênh tiếp nhận những thông tin, phản ánh để tư vấn, hỗ trợ, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường.

100% nhà trường tổ chức ký cam kết giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội về nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

 100 % nhà trường xây dựng, duy trì ít nhất 01 mô hình về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

 Tối thiểu 95% nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 Phấn đấu hàng năm giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến người học.

Nhiệm vụ và giải pháp

Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật; Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường; Nâng cao năng lực của các thành viên trong nhà trường về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan ban, ngành của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người học nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao là cơ quan  chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Trường học và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện Dự án; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Dự án; hằng năm trước ngày 30/11 tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh kết quả thực hiện Đề án trong năm.

 Công an tỉnh và các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và các tổ chức, chính trị xã hội có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với các cơ sở Trường học tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự án.

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch này, tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” .

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này