Truy cập nội dung luôn

Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/03/2024 14:52    1024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật nói chung, trong thi hành nhiệm vụ công vụ nói riêng của cán bộ, công chức nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc bồi thường nhà nước xảy ra.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, phát hiện các quy định về bồi thường nhà nước còn hạn chế, bất cập, thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo tính thống nhất; đồng thời, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường nhà nước; Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước tồn đọng, kéo dài; đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại.

             Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước; đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường cũng như trong quá trình giải quyết các vụ việc bồi thường theo đúng Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở Trung ương và địa phương theo quy định của Luật TNBTCNN và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; có văn bản thông báo về việc tổ chức thương lượng việc bồi thường để Sở Tư pháp tham gia thương lượng việc bồi thường

 Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; chủ trì, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung phối hợp khác theo tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này