Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Hộ tịch TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND XÃ TRÀ BÌNH Hộ tịch Cấp xã
2 Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND XÃ TRÀ BÌNH Mai táng phí, tử tuất Cấp xã
3 Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND XÃ TRÀ BÌNH Môi trường Cấp xã
4 Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND XÃ TRÀ BÌNH Môi trường Cấp xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang