Truy cập nội dung luôn

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Bảo vệ môi trường

08/09/2023 16:18    1231

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi (Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Chi cục có các nhiệm vụ sau: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; trình Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo thẩm quyền;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học theo phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường.   

Ngoài ra, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh và đề xuất, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này